วีซ่าเชงเก้น (Schengen)

บริษัท พิโร มี แผนกดูแลการย้ายถิ่นฐาน และการยื่นขอวีซ่า ในกลุ่มประเทศเชงเก้น – Visa to Europe & Schengen ( วีซ่าเชงเก้น : เดนมาร์ก, นอร์เวย์, สวีเดน, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, อิตาลี่, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, อังกฤษ และ สวิสเซอร์แลนด์ ) ตามประเภทวีซ่า ดังนี้ :

 • วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน
 • วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
 • วีซ่าเพื่อการธุรกิจ
 • วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อและทำงานในต่างประเทศ
 • วีซ่าเพื่อการศึกษา
 • วีซ่า และใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศ เช่น พยาบาล

รวมทั้งเตรียมเอกสารสำคัญ ต่างๆ ที่ต้องยื่น ต่อกองตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ท่านต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยกรอก เอกสาร ก่อนขึ้นเครื่อง หรือ เช็คอิน

แพ็คเกจ สำหรับวีซ่า ของเรา ประกอบด้วย :

 1. กรอกเอกสารเชิญ ในกรณี วีซ่า เยี่ยมเยียน
 2. จัดเตรียมเอกสารตรวจเช็คเอกสาร ก่อนยื่นวีซ่า
 3. ช่วยดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติมจำเป็นอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง
 4. แปลเอกสารสำคัญ ที่ต้องใช้
 5. ถ่ายรูป ติดแบบยื่นคำร้องวีซ่า พร้อม ถ่ายสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น
 6. กรอกคำร้องขอวีซ่า ได้อย่างถูกต้อง
 7. ออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อใช้ยื่นวีซ่า (ไม่มีค่าจองตั๋ว)
 8. ออกประกันการเดินทาง เพื่อยื่นขอวีซ่า
 9. ตรวจทานเอกสารได้อย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่า
 10. ร่วมเดินทางไปสถานทูต เพื่อป้องกันการเสียเวลา หากท่านไม่คุ้นทาง
 11. ไปรับวีซ่า แทน หากท่านไม่สามารถดำเนินการมาด้วยตัวเองได้
 12. ออกตั๋วเครื่องบินเฉพาะท่านที่ได้รับวีซ่าแล้วเท่านั้น
 13. ไม่รวมค่า เดินทางไปรับที่สนามบิน หรือ ค่าใช้จ่ายในการเช็คอิน ที่โรงแรม
 14. ประสานงานในการยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นวีซ่า ถาวร และให้ความช่วยเหลือ ในกรณีที่มีปัญหา
 15. รับเงินโอนจากต่างประเทศ เพื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินได้

Our service is to assist with the visa application. We are however not associated with any embassy, but we are a private consultancy. Thus, we do not sell or provide visas, and, like any embassy, we cannot guarantee a visa. Our fee does not include fee to the embassy (and visa center), travel insurance and flight ticket. All forms are free at the visa center/embassy, but for some countries the sponsor needs to pick up forms or documents at a local authority or bank (which might charge a fee).